Geen tochten, wel kilometers

Datum: november 2015 Naam: Controle route B100 Organisator: Bossche 100 Plaats: G E H E I M Aantal km’s: bij elkaar ong. 110 Duur ±: 5 dagen Google Earth GDB-file (Garmin) GPX-file Foto’s […]